สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จับมือ ม.เกษตร สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จับมือ ม.เกษตร สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 
   
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายจงรัก วัชรินทร์รัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการในการผลิตนักศึกษาให้ตรงความต้องการตลาดแรงงานไทย ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองศาสตราจารย์อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโอกาสที่ทั้ง 2 ส่วนงานจะได้ร่วมกันพัฒนา แลกเปลี่ยน และบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยจะมุ่งเน้นความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี