สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3

 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "CDTI Volunteer Camp" ครั้งที่ 3 ออกค่ายอาสา ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนปฐมนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnUssV8T9ThAnv8c-Agw-rsBQsrv2XPk0gvqoB0-G-itow?e=k9joud

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี