สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3

 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "CDTI Volunteer Camp" ครั้งที่ 3 ออกค่ายอาสา ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนปฐมนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnUssV8T9ThAnv8c-Agw-rsBQsrv2XPk0gvqoB0-G-itow?e=k9joud

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี