สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมภาษณ์พิเศษ นิตยสาร “National Geographic”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สัมภาษณ์พิเศษ นิตยสาร "National Geographic"

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่นิตยสาร "National Geographic (ประเทศไทย)" ในประเด็นหลักสูตรการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการมองสังคมและอนาคตการทำงาน 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี