สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมในโครงการ "พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “การเรียนรู้เชิงรุกกับการประยุกต์สร้างสมรรถนะ” ซึ่งได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข และ ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ เป็นวิทยากรอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนประถมนนทรี การอบรมเน้นประเด็นสมรรถนะกับการสร้างสมรรถนะ การเรียนรู้เชิงรุกด้วยหลากหลายวิธีสอน ปฏิบัติการเขียนแผนเน้นเรียนรู้เชิงรุกสร้างสมรรถนะ พร้อมร่วมนำเสนอวิพากษ์ และสรุปกิจกรรม โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนประถมนนทรี กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElRYISXo7z9DqqRxDG9ZjYIBt1PPRf8vbmjgOykyGee3Tw?e=KlHvNt

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี