สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พร้อมร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โดยมี รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ และ อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpYkz6Ck6OhBkdiEQIP189wBBZpo2QwFLvI6_MW6CR9oaw?e=5XPcW0

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี