สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การลงนามความร่วมมือกับ De-suung Skilling Programme ราชอาณาจักรภูฏาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การลงนามความร่วมมือกับ De-suung Skilling Programme ราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Dasho Dr. Sonam Kinga, Chairperson of De-suung Skilling Programme Steering Committee ราชอาณาจักรภูฏาน ได้ลงนามความร่วมมือผ่านระบบ Zoom Meeting ใน Agreement of Cooperation เพื่อดำเนินการจัดการอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนภูฏานภายใต้โครงการ De-suung Skilling Programme ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

โดยในระยะแรกคณาจารย์และครูจากสถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร ดร.พิจักษณ์ ปคุณวาณิช อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครูอนุชา ไชยสวัสดิ์และครูวรรณกร ชมชื่น ครูวิชาชีพ สังกัดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพจะเดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมด้านธุรกิจอาหาร และด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 1 เดือน 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkauM8vRpxxDnqNy9gjTKS8Bv5TGdrQ0qO1XBeFhX1wjww?e=BqYbGd

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี