สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับ นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พร้อมร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค   กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  ณ ห้องประชุม 5422 ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErfuRFOjrvdJnZOv1X–K7YB58MzdLQMV2aPNDKI7rUbKQ?e=EjOvlr

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี