สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ผสาน วว.ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถด้านกำลังคนระดับประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. ผสาน วว.ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถด้านกำลังคนระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความเข้าใจกับ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ บูรณาการร่วมกันในการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ องค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพ งานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและทักษะตรงตามความต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ent-oJz0_UlOrpF8-aBnZK0BY56cjIWTJArZVqbAZ7qtYQ?e=mzWl7c

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี