สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสถาบัน วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อิการบดี ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่และร่วมบรรยายเรื่องความเป็นจิตรลดา ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมศึกษาดูงานหลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep5zuwCcKJtMhByq6hlj0fABuozm62IBOyYvcb8yYZXn0g?e=8819E1

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี