สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน รุ่นที่ 1/2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน รุ่นที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย กิจวาส หัวหน้างานระบบกายภาพและทัศนูปกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในเขตพระราชฐาน ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสารณภัย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียพระราชทรัพย์ ทรัพย์สินของทางราชการและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารหรือผู้พักอาศัยภายในเขตพื้นที่เขตพระราชฐานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในวันที่ 17 และ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 1 (บ้านพักข้าราชบริพาร 904 บางซื่อ) รุ่นที่ 2 (บ้านพักข้าราชบริพาร 604 เกียกกาย)

ดูภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvmVsutd0DVJlu4VdVXn_V8B_yQoOHmWLLbIYI09M4wlJA?e=D1LdAk

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี