loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานนบุคคล (กบค.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานนบุคคล (กบค.)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 42 (3/ปีการศึกษา พ.ศ. 2565) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EjNxZHPm4stHvljXYareKBYBMqaOMvd_EiUNBQoqQWb1iA?e=MjIlPp

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี