สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation Workshop นำเสนออย่างไรให้ได้ใจและตรงประเด็น”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation Workshop นำเสนออย่างไรให้ได้ใจและตรงประเด็น”

วันที่ 8 และ 15 กันยายน 2565 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต นำศึกษาชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation Workshop นำเสนออย่างไรให้ได้ใจและตรงประเด็น” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และได้ทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ที่นำเสนอหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

ที่มา CDTI Student Activities

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี