สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา จังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษา จังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนคณะ เข้าแนะนำสถาบันและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในรอบเช้า ตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ได้แก่ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม และโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ณโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และในรอบบ่าย ตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่คณะครูแนะแนว ตัวแทนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ได้แก่ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านแพ้วพิทยา โรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โรงเรียนโคกตูมวิทยา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จ.ลพบุรี และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โรงเรียนอินทร์บุรีอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี