สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ นายรุ่งโรจน์ เรืองปราชญ์ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา กรรมการ และนายอัครพร บุนนาค กรรมการและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งครูวิชาชีพชำนาญการ ครูวิชาชีพเชี่ยวชาญ และร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักเรียนพิการ นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eji3KEvR21hDnOYVkqTPUq0BM6af7bSzlQ_TPWTbWXGhBQ?e=QehMaf

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี