สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยทีมงานแนะแนวการศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาการตลาด 2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.สาขาอาหารและโภชนาการ 4.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5.สาขาช่างกลโรงงาน 6.สาขาช่างยนต์  7.สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว 8.สาขาไฟฟ้ากำลัง และ 9.สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งให้ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/En_WS_n2-j1HpGN5phR5h-kBDqW9Kz2HRtA58b_Bh0tn2Q?e=wOzTVX

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี