สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จับมือโรงเรียนเครือข่าย สร้างโอกาสการเรียนรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีและระดับอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จับมือโรงเรียนเครือข่าย สร้างโอกาสการเรียนรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โรงเรียนสาครพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฎ์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhvafniSdNVJvgS5CxBejggBmqusXcJHB7EZk3z2apUR7w?e=7yPcS0

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี