สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

CDTI สร้างชื่อระดับชาติ โครงการ “Smart Natural Rubber Hackathon”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI สร้างชื่อระดับชาติ โครงการ "Smart Natural Rubber Hackathon" (DEMO  DAY นำเสนอผลงานและแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมนำนักศึกษา นำเสนอผลงานและแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ งาน "DEMO  DAY" ภายใต้โครงการ "Smart Natural Rubber Hackathon" จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น ณ ห้องไบร์ทตัน โรงแรมครัสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักคิดและนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดมไอเดีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปยางพาราต่างๆ ลดการใช้แรงงานและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดงานของการยางแห่งประเทศไทยได้ โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม: Agriculture Innovative CDTI
ผลิตภัณฑ์: โรงตากยางพาราระบบควบคุมอัจฉริยะ
สมาชิกในทีม
– นายณัฐพล พลจันทึก และนายกฤษฏา ศรีประเสริฐ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
– นายภณ โมรินทร์ นายชนกันต์ ชุมทัพ และนายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวอศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
– อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkWCaIm-2xRHqPHWphjUJ-YBbBsIgTV-O8BYgZb9kbgMiA?e=XiYAOF

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี