สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI สร้างชื่อระดับชาติ โครงการ “Smart Natural Rubber Hackathon”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI สร้างชื่อระดับชาติ โครงการ "Smart Natural Rubber Hackathon" (DEMO  DAY นำเสนอผลงานและแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมนำนักศึกษา นำเสนอผลงานและแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ งาน "DEMO  DAY" ภายใต้โครงการ "Smart Natural Rubber Hackathon" จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น ณ ห้องไบร์ทตัน โรงแรมครัสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักคิดและนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดมไอเดีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปยางพาราต่างๆ ลดการใช้แรงงานและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดงานของการยางแห่งประเทศไทยได้ โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม: Agriculture Innovative CDTI
ผลิตภัณฑ์: โรงตากยางพาราระบบควบคุมอัจฉริยะ
สมาชิกในทีม
– นายณัฐพล พลจันทึก และนายกฤษฏา ศรีประเสริฐ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
– นายภณ โมรินทร์ นายชนกันต์ ชุมทัพ และนายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวอศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
– อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkWCaIm-2xRHqPHWphjUJ-YBbBsIgTV-O8BYgZb9kbgMiA?e=XiYAOF

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี