สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน “The International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials (ISTEM2022)”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส และนายธนกร ทรัพย์อาภรณ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "The International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials (ISTEM2022)" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งนำเสนอจำนวน 2 เรื่อง คือ
1. “Effect of radio frequency power on plasma-treated slant WO3 NR films” ซึ่งมีผู้วิจัยคือ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส นายธนกร ทรัพย์อาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
2. “Influence of plasma treatment on structural, morphology and wettability of WO3 nanorods prepared OAD technique”
ซึ่งงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS

ที่มา: เพจ facebook คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี