สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ มูลนิธิชัยพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ มูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี พร้อมด้วย รองอฺธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพคณะผู้บริหาร ครู และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมกับคณะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึง “ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนนักศึกษา ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในสถานประกอบการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดทักษะการปฏิบัติและสมรรถนะในการนำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป”

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eqc2cOQjZylCgkEwQuxWf6IBmY7iDCRUCGD7pXct8f8MxA?e=XrvZQ3

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี