สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีรับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีรับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เนื่องในโอกาสที่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริายก ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดีในโอกาสพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี