สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบเงินรางวัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

มอบเงินรางวัล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นักศึกษาทีม Agriculture Innovative CDTI ประกอบด้วยนายณัฐพล พลจันทึก นายกฤษฏา ศรีประเสริฐ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัต นายภณ โมรินทร์ นายชนกันต์ ชุมทัพ และนายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวอศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าพบ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เพื่อมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ งาน "DEMO  DAY" ภายใต้โครงการ "Smart Natural Rubber Hackathon" จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แก่สถาบันเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี