สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนโลกอย่างไร้พรมแดน” เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปภาภรณ์/ข่าว

#CDTI #สจด #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #คณะบริหารธุรกิจ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีดิจิทัล #โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ #CDV #วิชาชีพ #ปริญญาตรี #ปวช #ปวส

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี