สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการความเป็นจิตรลดา : จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการความเป็นจิตรลดา : จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดาแก่ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน นั้น

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี