สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ “นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ” ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมงาน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVOA) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด (depthfirst) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกงาน โดยการฝึกงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์และความรู้จากการทำงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงระเบียบวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสังคมขององค์กร มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้คณะฯ ได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานประกอบการจำนวน 13 แห่งรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี