สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนฝึกอาชีพการปฏิบัติงานวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปวส. ก่อนฝึกอาชีพการปฏิบัติงานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีปฐมนิเทศอบรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ และแนวทางการปฏิบัติตนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ การบันทึกสมุดฝึกงานและการนำเสนอการฝึกงานพร้อมทั้งอบรม หัวข้อ " ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วิทยากรบรรยาย โดย ทีมงานโรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้โอวาทกับนักศึกษา และร่วมให้กำลังใจฟังการนำเสนอผลการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาต่าง ๆ โดยได้ให้เกียรติเชิญ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx เข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้อีกด้วย สร้างภาคภูมิใจและได้รับการชื่นชมในความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิขา และเป็นการสร้างประสบการณ์อาชีพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี