สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอย่างมีระบบและมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการผลักดันให้สถาบันก้าวสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล กรรมการที่ปรึกษา ด้าน EdPEx ของสถาบัน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาศนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Evfv0d515zhBgJavujai5HsB8S32UD69VX61J8Icz03hpg?e=QsPaBm

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี