สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานสถาบัน NIE

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงานสถาบัน NIE

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์ โดยมี Prof. Tan Oon Seng และ Prof. Christine Goh ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก Prof. Tan Oon Seng ในหัวข้อ Teacher Education @ NIE พร้อมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (Centre for Innovation in Learning) 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvLbImV-dCFMtp5Id49oJpkBc_LBKFFWfc7mR7pbkXJYNg?e=wWcGqv

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี