สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม KM ในหัวข้อ “ห้องเรียนของใคร: การออกแบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "ห้องเรียนของใคร: การออกแบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"
โดย อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 บรรยากาศเป็นกันเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังมีคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์จำนวนมาก

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี