สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แนะนำหลักสูตร นักเรียนสาขางานเกษตรนวัต และเยี่ยมชมสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะนำหลักสูตร นักเรียนสาขางานเกษตรนวัต และเยี่ยมชมสถาบัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2566 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรนวัตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี  โดยรองอธิการบดี ( ผศ.ดร.สันทนีย์  ผาสุข ) พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียน  และเข้าชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และห้องนวัตกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ek4Ym-U526FKl8xyhfVOuNEBz3VsmncY5Utc7oJkGcZblA?e=Gpzdcm

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี