สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI รับมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษาขนาด 300 cc จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทไมตรี ถาวรสิน ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ตามที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ทำความร่วมมือกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชารถจักรยายนต์ และได้สนับสนุนเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 55 วิทยาลัย ที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 135 เครื่อง โดยจัดสรรให้กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 4 เครื่อง ขนาดเครื่องยนต์ 300 cc รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 96,000.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และนำไปใช้เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ กลไก ชิ้นส่วน การทำงานของเครื่องยนต์ภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดให้นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะ และสื่อการเรียนที่เท่าทันกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าต่อไป งานจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th cdti 300 cc line album 18 .. 67 240619 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI รับมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษาขนาด 300 cc จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี