สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 68 (1-ปีการศึกษา 2567) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจงความคืบหน้าการบริหารงานสถาบัน โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรระดับ ปวส. และหลักสูตรปริญญาตรี กิจกรรมการป้องกันและอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปี 2567 การรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานและงานต่าง ๆ
และการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อขอนุมัติปริญญาต่อสภาสถาบัน การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2045 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี