สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ทําหน้าที่ประธาน คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ กรรมการ ดร.สุภัทร จำปาทอง กรรมการ และนางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการจัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล บนหน้าเว็ปไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดโครงการความเป็นจิตรลดา สำหรับบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา โครงการอบรมหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของบุคลากรที่พึงรู้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการจัดทำร่างคู่มือตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th img 4601 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี