สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมบริการวิชาการ สาธิตการทำอาหารและขนมไทย

แผนกคหกรรม โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดยครูหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค ครูอรวรรณ แผนสมบูรณ์ และครูฉัตรเพ็ชร ชมใจ ครูประจำวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 คน เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรสาธิตการทำอาหารและขนมไทย กิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย ภายใต้กิจกรรม “เรารักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอำนวยศิลป์ จำนวน 100 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของไทยในสมัยอยุธยาผ่านการลงมือปฏิบัติ ได้แก่ หมูโสร่ง ในฐาน “ภูมิปัญญาด้านอาหารสมัยอยุธยา” ในครั้งนี้ด้วย ได้รับความชื่นชมในทักษะฝีมือ การเรียนรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างดี และสร้างความเป็นจิตรลดาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี