สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะชีวิต

งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรม Student Assembly แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หัวข้อ “7 habits” (7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ) เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 7 อุปนิสัย ได้แก่ บีโปรแอคทีฟ การมีจุดมุ่งหมาย การทำสิ่งที่สำคัญก่อน การคิดแบบชนะ-ชนะ การเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้เขาเข้าใจเรา การสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมและความไว้วางใจ และการลับเลื่อยให้คม โดยกิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี