สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ติดตามข้อบังคับและประกาศที่สถาบันฯ ต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 และให้หลักการในการจัดทำร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. …. การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น การส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)

www.cdti.ac.th 22567 img 2360 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี