สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1 (1/ปีการศึกษา 2567) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการนี้ รองอธิการบดี (รองประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานสถาบัน ให้เป็นระบบแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารกับหัวหน้างาน การประชุมมีประเด็นสำคัญ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานสถาบันพร้อมอำนาจหน้าที่ การดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของสำนักงานสถาบัน การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565 และการจัดทำรายงานประจำปีของงานต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชัดเจนและแล้วเสร็จโดยเร็ว การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ และกำหนดจัดการประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือนเป็นประจำต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 1717651567159 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี