สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร และรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ และให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด การลงทะเบียนเรียน และกิจกรรมจากฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น จากนั้นนักศึกษาพบอาจารย์ประจำคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี