สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมอบรม หัวข้อ “คุยอย่างไรถูกใจวัยรุ่น CDTI”

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการอบรม ในหัวข้อ “คุยอย่างไร ?… ถูกใจวัยรุ่น CDTI” โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางวสุกานต์ ธีรภัทรกร ที่ปรึกษาอธิการบดี งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษาฝึกสอน และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมการอบรม จำนวน 96 คน จัดโดยหน่วยสนับสนุนพัฒนาการทางการเรียนนักเรียน นักศึกษา (สพน.) ร่วมกับงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วัตถุประสงค์เพื่อเน้นบทบาทความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัยรุ่น โดยการนำเทคนิคการพูด วิธีการดูแลช่วยเหลือไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายธนกฤษ ลิขิตธรากุล และ นางสาววรรณนิสา สุขทอง นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ มีประเด็นสำคัญ อาทิ พัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมที่พบในวัยรุ่น การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน เทคนิคคุยอย่างไรถูกใจวัยรุ่น กิจกรรม Work shop จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น 4 (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี