สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” บรรยายโดย พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ดำเนินรายการโดย นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการธรรมา
ภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้ารับฟังการบรรยาย มีประเด็นสำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า การมีวินัยในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษาและนักเรียน มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความร่วมมือร่วมใจ การคำนึงถึงส่วนรวม การร่วมกันสร้างสรรค์และทำสิ่งที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีทำความดีด้วยหัวใจ และความมีวินัย 9 ประการ คือ ไม่ดื้อดึง ไม่ขัดขืน ไม่ฝ่าฝืน ไม่ละเมิด ไม่เพิกเฉย ไม่ละเลย ไม่ละทิ้ง มีความใส่ใจ ไม่เกียจคร้าน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี