สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 67 (12/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานสถาบัน โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 32 (4/ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เพื่อแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงาน และประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (เพิ่ม) อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2567) ประเภทวิชาเกษตรกรรม และอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2567 (หลักสูตรใหม่) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567 (หลักสูตรใหม่) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0078 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี