สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 63 (12/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ การแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดปฏิทินการมอบหมายภาระงานประจำปีการศึกษา 2567 รายงานผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 กิจกรรมสัมมนาประจำปีของสถาบัน “โครงการ CDTI ร่วมใจไปด้วยกัน” โครงการเสวนาธรรมาภิบาล หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” และอธิการบดีพบบุคลากรในการประชุมบุคลากรสายวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0091 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี