สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 61 (8/ปีงบประมาณ 2567) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจองซื้อหุ้นกู้ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรร จำนวน 10,000 หุ้น จำนวนเงิน 10 ล้านบาท ความคืบหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ (บุคคลภายนอก) ร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับหอพักนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ.2567 การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0103 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี