สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Open Robotics Competition 2024

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบท่านอธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Thailand Open Robotics Competition 2024 รุ่น Junior Rescue ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ในนามชี่อทีม SiC Robotic (SuperSmart Intelligent Creative) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันในรายการดังกล่าวและรายงานผลการนำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ อบรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติแบบการเข้าค่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 โดยนำคณะเข้ารายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ /ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี