สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและปรับแผนพัฒนาสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้แทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและปรับแผนพัฒนาสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้างานเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยในวันที่ 27 เมษายน ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล บรรยายสรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา และกลยุทธ์ เป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์พร้อมนำเสนอและอภิปราย พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ และในวันที่ 28 เมษายน ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมนำเสนอและอภิปราย พร้อมรับฟังการบรรยายเป้าหมายของสถาบัน ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย จากรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ จากนั้นอธิการบดีกล่าวปิดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและปรับแผนพัฒนาสถาบัน จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีผู้บริหารทุกระดับร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน สำหรับให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี