สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือการบริการวิชาการวิชาชีพระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมหารือการบริการวิชาการวิชาชีพระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ คณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเรือนจำกลางนครปฐม นำโดย นางสาวบวรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันกักกันนครปฐม นางเครือวรรณ์ บุญญาธนานุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และคณะ ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด เป็นผู้ประสานงาน ร่วมการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ต้องหาในเรือนจำ การส่งเสริมการฝึกวิชาชีพอาชีพสาขาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายของสาขาอาชีพให้กับผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษสามารถไปใช้ประกอบอาชีพในสังคมได้ โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ การนำความรู้ความชำนาญให้กับผู้ต้องขังโดยเฉพาะด้านการประกอบอาหาร เป็นแนวทางต่อยอดอาชีพภายหลังพ้นโทษ เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม การกำหนดกรอบหารือ เรื่อง การบริการวิชาการวิชาชีพระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับเรือนจำกลางนครปฐม ในครั้งที่ 1/ 2567 เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี