สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

2 เมษายน วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 419299094 834443225378853 3028109074268499667 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
2 เมษายน วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

2 เมษายน วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากจุดเริ่มต้น – ปัจจุบัน ความผูกพันและเรื่องราวของจิตรลดา”
รู้ไว้ใช่ว่า อ่านบทความเต็มกันได้ที่ https://www.facebook.com/ChitraladaTechnologyInstitute/posts/pfbid02FwNKgJ36B9ZrELCvPD5MDpvZ84qtXFVHLsAAGbznb6YktXztJpXYxi7eSW4V7UrYl

………………………………………………………………………………………………..

วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องจากว่าในวันที่ 2 เมษายน ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และยังเป็นวันก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วันสถาบัน” วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนอดีตกลับไปสู่ที่มาของสถาบันแห่งนี้ ฉบับเรียงตามปี พ.ศ.

…..

แต่ก่อนจะรู้เรื่องราวของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เราต้องรู้ก่อนว่าสถาบันการศึกษาที่ใช้ชื่อว่า “จิตรลดา” นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร ดูแล้วอาจจะย้อนกลับไปไกลสักนิดหนึ่ง แต่ทุกอย่างที่ความเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันมา แต่ว่าจะสรุปมาให้เฉพาะเนื้อหาส่วนสำคัญเท่านั้น รับรองว่าน่าสนใจและได้ความรู้แน่นอนครับ

…..

พ.ศ. 2498 กำเนิดโรงเรียนจิตรลดา

ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกำเนิดโรงเรียนจิตรลดา ณ พระที่นั่งอุดรภาค ในเขตพระที่นั่งอัมพรสถาน (สวนอัมพร) พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนจิตรลดา

…..

ในปีเดียวกันนั้น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ

…..

พ.ศ. 2500 ย้ายโรงเรียนจิตรลดาไปที่สวนจิตรลดา

ในปี พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้ายโรงเรียนจิตรลดาจากพระที่นั่งอัมพรสถาน (สวนอัมพร) ไปยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (สวนจิตรลดา) พระราชวังดุสิต

…..

พ.ศ. 2547 ก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

ในปี พ.ศ. 2547 ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ขยายโอกาสทางการศึกษา ทรงเพิ่มการศึกษา ในรูปแบบของอาชีวศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)”

…..

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยในแต่เริ่มนั้นในช่วงแรกเปิดการสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ ประเภทพาณิชยกรรม 2 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (การตลาด) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1 สาขา คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อาคาร 604 เดิม ทำการเรียนการสอน (ปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่) ก่อนจะเพิ่มการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปี พ.ศ. 2550

…..

พ.ศ. 2557 ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ในปี พ.ศ. 2557 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี “ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ” เป็นอธิการบดีคนแรก

…..

พ.ศ. 2561 ควบรวมกันเป็น “สถาบัน”

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยให้ควบรวมเอาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มาจัดตั้งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เป็นโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

…..

พ.ศ. 2567 สถาบันในปัจจุบัน

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นี้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ชาวจิตรลดา เรียกว่า “วันสถาบัน”

เป็นวันก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา หรือปัจจุบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งหากนับรวมตั้งแต่ปีก่อตั้ง ในปีนี้จะมีอายุรวม 10 ปี

…..

คำศัพท์ที่ควรรู้

1. จิตรลดา (อ่านว่า จิด-ละ-ดา)

แปลว่า สวนของพระอินทร์ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

2. รโหฐาน (อ่านว่า ระ-โห-ถาน)

แปลว่า ลับ , สถานที่ลับ เนื่องจากในสมัยนั้นบริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา มีการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นทั่วบริเวณโดยรอบ จนไม่สามารถสังเกตได้ว่าด้านในนั้นเป็นพื้นที่ทรงงานส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

3. สมภพ (อ่านว่า สม-พบ)

แปลว่า การเกิด

4. พระราชโองการ (อ่านว่า พระ-ราด-ชะ-โอง-กาน)

มาจากคำว่า พระราชา + โครงการ กลายเป็น พระราชโองการ แปลว่า โครงการหรือโองการของพระราชา (กษัตริย์)

5. อัมพรสถาน (อ่านว่า อำ-พอน-สะ-ถาน)

คำว่า อัมพร แปลว่า ท้องฟ้า

คำว่า สถาน แปลว่า สถานที่

กล่าวโดยสรุปเข้าใจง่าย

– สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีจุดกำเนิดจากโรงเรียนจิตรลดา

– โรงเรียนจิตรลดาก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 โดยในหลวงรัชกาลที่ 9

– โรงเรียนจิตรลดาแต่เดิมอยู่ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน ก่อนย้ายมาที่สวนจิตรลดาในปัจจุบัน

– นักเรียนคนแรก คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

– โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547

– วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

– พ.ศ. 2561 ควบรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เป็น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

– พ.ศ. 2567 ครบรอบ 6 ปี ก่อตั้งสถาบันฯ

– วันครบรอบการก่อตั้งสถาบัน ใช้ชื่อว่า “วันสถาบัน”

………………………………………………………………………………………………..

ขอบคุณข้อมูล : หนังสือ “ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายกลาง”

: หนังสือ “คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2559”

: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรียงเรียง : ฐานทัพ จันทร์พุธ

นำเสนอ : ธนิน สุขแย้ม

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี