สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์จริง ที่มากกว่าทฤษฎี”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-14.30น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์จริง ที่มากกว่าทฤษฎี” โดย ครูปราณี พูลผล ครูสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ซึ่งในกิจกรรม วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในบทบาทของการเป็นครูที่ปรึกษา ว่ามีขั้นตอนและวิธีการพูดกับเด็กอย่างไร การสังเกตการแสดงออก การแสดงท่าทาง แล้วมีระบบขั้นตอนในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตัวนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี