loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์จริง ที่มากกว่าทฤษฎี”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์จริง ที่มากกว่าทฤษฎี” โดย ครูปราณี พูลผล ครูสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 35 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Be8Rh1JsUbayq4Aq8

www.cdti.ac.th 431165502 906004874866461 2477270270104935486 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี