สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ของเครือข่าย Thai University Network – Health Promotion Network (TUN – HPN) “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus” มีประเด็นสำคัญอาทิ สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นไทย บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิต นักศึกษา บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิต นักศึกษา โครงการสำรวจสถานการณ์สุขภาวะจิตของนิสิต นักศึกษา และการส่งเสริมกลไกการดูแลด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย การบูรณาการ Neurotechnology และ Multimodal lifestyle intervention เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจและประสิทธิภาพการทำงานของสมอง และสถานการณ์ “ซึมเศร้า” ของนิสิต-นักศึกษาไทย: ผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิต โดยโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี