สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 5 “จิตรลดารวมพล สู่ชุมชนสรรพยา” ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลสรรพยา โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสรรพยา และชุมชนสาบยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซ่อมแซมหลังคา ติดตั้ง Network และการทํา BBL ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างความสามัคคี สำหรับโครงการ ‘CDTI Volunteer Camp” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ชุมชนสาบยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี